Voorjaarsvergadering

Uitnodiging Voorjaarsvergadering 2017

(73ste Algemene ledenvergadering)

 

Beste watersportvrienden,

 

Namens het bestuur van WSV Alem, heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de

73ste Algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op zondag 23 april a.s. om 12.00 uur in Eetcafe De Maas te Alem.

De voorlopige agenda voor deze vergadering vind u hieronder. Als u punten aan de agenda wilt toevoegen, gelieve u die tijdig aan de secretaris door te geven. De sluitingstermijn voor het toevoegen van agendapunten is twee weken voor aanvang van de vergadering. 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Goedkeuring notulen Najaarsvergadering d.d. 27 november 2016
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursmededeling:

Statutair aftredend en niet herkiesbaar in de voorjaarsvergadering: Toos Mom-van Elderen (penningmeester) en Lucy Brandon (secretaris).

Kandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris melden

  1. Financiële zaken

5a        Verslag kascommissie 2016/17

5b        Goedkeuring jaarrekening 2016/17

5c        Goedkeuring begroting 2017/18

5d        Benoeming kascommissie 2017/18

  1. Verenigingsactiviteiten
  2. Rondvraag
  3. Sluiting en hijsen van de verenigingsvlag

 

Wij als bestuur hopen op een goede opkomst.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Suze de Bloeme

Secretariaat WSV Alem.